Aan de digitale gemeenteraad van 23.03 werden 3 punten toegevoegd vanuit de CD&V. Zoals steeds werden de punten van de oppositie weggestemd door de meerderheid gewoon omdat de voorstellen vanuit de oppositie komen. De argumenten van de meerderheid raken kant noch wal, bovendien wordt er met 2 maten en 2 gewichten gemeten.  Je vraagt je soms echt af met welke intenties de leden van de meerderheid aan politiek doen…
 
De eerste 2 toegevoegde punten handelden over het principe en de reglementering van zorgparkeren. 

Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers verliezen vaak kostbare tijd bij de zoektocht naar een reglementaire parkeerplaats. Nadat de meeste steden in Vlaanderen reeds hierover geruime tijd een oplossing bieden via het systeem van zorgparkeren, blijkt dat ondertussen ook heel wat gemeenten een dergelijk initiatief nemen. In onze nabije omgeving is een dergelijk reglement goedgekeurd in Merchtem, Meise, Dendermonde. In Buggenhout, Lebbeke en Wemmel is het principe reeds goedgekeurd. 

Ook in het centrum en langs drukkere wegen is het vaak niet gemakkelijk om een parkeerplaats te vinden dicht bij woningen van patiënten. In het centrum zijn een aantal grotere parkings, maar soms is de hulp dermate dringend dat zo dicht mogelijk bij de woning parkeren urgent is. Wij stelden daarom op de gemeenteraad voor om een reglement voor zorgparkeren in het leven te roepen. “Het systeem van zorgparkeren is simpel. Inwoners van Opwijk die hun privé parkeerplaats of oprit ter beschikking willen stellen aan een zorgverlener kunnen een sticker afhalen op het gemeentehuis of het sociaal huis. Door deze duidelijk zichtbaar op te hangen geeft men toelating aan zorgverstrekkers om tijdens een huisbezoek te parkeren voor hun garage of oprit. De zorgverstrekker maakt zich op haar of zijn beurt kenbaar door een hiervoor voorziene kaart met telefoonnummer duidelijk zichtbaar aan de voorruit te leggen”.

De CD&V-fractie wou met dit voorstel de solidariteit met het zorgpersoneel extra benadrukken en de job van zorgverstrekkers aangenamer maken door hen minder kostbare tijd te doen verliezen.

CD&V Opwijk vroeg daarom in eerste instantie het basisprincipe van zorgparkeren in onze gemeente goed te keuren en in tweede instantie een voorstel tot een reglement. Omdat het ons logisch lijkt dat in onze politiezone AMOW overal hetzelfde reglement zou gebruikt worden,  werd het reglement van Merchtem voorgesteld.  Beide voorstellen werden weggestemd “omdat dit eerst moet voorgelegd worden aan de adviesraden”. Nochtans vond deze meerderheid het inwinnen van advies niet nodig in het verleden bij een toegevoegd punt van gewezen Open VLD raadslid De Medts rond prikkelarme kermis. Toen klonk het “ieder raadslid heeft toch het recht om een punt op de agenda te plaatsen zonder dat een adviesraad zich hierover moet uitspreken?” 2 maten en 2 gewichten dus…

Een derde toegevoegd punt ging over de omruiling van de overschotten van restafvalzakken na 30.06
In samenwerking met de lokale besturen en Fost Plus introduceerde Intradura op 1 januari 2021 drie nieuwe afvalzakken: een uniforme restafvalzak, een vernieuwde en uitgebreide P+MD-zak en een GFT-zak. Vanaf 1 januari 2021 volgde een overgangsperiode van zes maanden. Vanaf 1 juli 2021 worden enkel nog de nieuwe restafvalzakken opgehaald. Inwoners krijgen dus de tijd om de bestaande voorraad afvalzakken op te gebruiken om over te schakelen op het nieuwe systeem.

In zitting van 22.09.2020 werd namens de CD&V-fractie reeds de vraag gesteld om een alternatief voor de overschotten uit te werken. Het antwoord van het CBS luidde als volgt: “De invoering van de uniforme afvalzakken is het gevolg van de verplichting tot het gebruik vanaf 1.01.2021 van minstens 80% gerecycleerde plastic, waaraan de huidige afvalzakken niet voldoen. De termijn van 6 maanden als overgangsperiode is door de Raad van bestuur van afvalintercommunale Intradura goedgekeurd na uitvoering overleg. 6 maanden overgangsperiode is in vergelijking met de overgangsperiode die door andere afvalintercommunales wordt gehanteerd zeker ruim genoeg. Tijdens de periodieke overlegmomenten van de werkgroep ‘afvalpreventie & duurzaamheid’ van afvalintercommunale Intradura samen met de schepenen van leefmilieu en de milieuambtenaren (cfr.volgende overlegmoment op 28.09.2020) wordt dit thema zeker verder besproken.”

Het aanvankelijke voorstel van Intradura waarin staat dat inwoners de huidige zakken, die door invoering van nieuwe zakken na juni 2021 niet meer gebruikt mogen worden, onderling maar moeten ruilen of verkopen blijkt in sommige gemeenten te worden aangepast. Zo beslisten de besturen van onder meer Lennik en Ternat (die deel uitmaken van Intradura), om de overschotten na 30/06 toch terug te nemen in ruil voor nieuwe (restafval)zakken. Wat andere afvalintercommunales betreft: bij alle gemeenten die aangesloten zijn bij Incovo zal men zelfs overschotten kunnen inleveren tegen terugbetaling na 01/09.

Opwijkenaren die goed sorteren en zo bijdragen aan het verminderen van het aantal kg restafval per inwoner dreigen nu bestraft te worden wanneer zij met overschotten zitten. Moeten ze deze dan bij het PMD gooien? Is dit dan milieuvriendelijker? Het niet terugnemen en omruilen van de overschotten lijkt ons contractbreuk met de inwoners, in de kostprijs van de afvalzakken zit immers ophaling en verwerking. Daarom stelden wij voor dat onze inwoners hun overschotten van restafvalzakken kunnen omruilen tegen nieuwe mits opleg van het prijsverschil.

Niet dus. De meerderheid vindt het nog te vroeg om dit nu al te communiceren en het zou organisatorisch te moeilijk zijn. Ook komen er weinig meldingen binnen van inwoners dat ze met overschotten zouden zitten. Ons tegenargument dat men dit beter wel tijdig communiceert en dat eind juni niet zo lang meer is - voor goede sorteerders nog 3 restafvalzakken (april/mei/juni) dus – viel in dovemansoren.

En ook hier weer 2 maten en 2 gewichten: het college liet in december vorig jaar al onderzoeken of de producent de stock van niet verkochte restafvalzakken wil overnemen. In zitting van 14 december keurde het CBS het voorstel “overschot vervoeren naar de firma Jemaco voor terugname van de resterende oude gemeentelijke vuilniszakken” goed. Dit zou de gemeente €100 per ton opleveren.

Het is voor ons overduidelijk dat voor de meerderheid partijbelang primeert boven algemeen belang!