Aquafin start binnen afzienbare tijd met rioleringswerken in de Kalkestraat. Tevens wordt ook de volledige wegenis heringericht. Het gemeentebestuur wil hiervan gebruik maken om de verkeerscirculatie en inrichting van Kalkestraat, Korruit en Groenstraat te herbekijken. Gelijktijdig met de nieuwe circulatie in de Kalkestraat wil het bestuur ook het sluipverkeer in het Perreveld aanpakken. Beide beslissingen (circulatie + knip) werden zonder enige inspraak genomen.
Deze week ontvingen de bewoners van de betrokken straten een brief in de bus:
 
…In het eerste deel van de Kalkestraat tussen rond punt De Ster tot het groenpleintje is er nood aan bijkomende parkeervakken. Om deze maximaal te kunnen realiseren is het wenselijk éénrichtingsverkeer in te voeren en het openbaar domein in te richten als woonerf met afgebakende parkeervakken. Wij stellen voor om éénrichtingsverkeer in te voeren vanaf Korruit, richting rond punt…” °Brief aan bewoners Kalkestraat, Korruit, Groenstraat
 
…Ondanks de maatregelen die er de afgelopen jaren in Perreveld genomen zijn om de snelheid te remmen en het verkeer te ontmoedigen, blijft er te veel doorgaand verkeer door Perreveld rijden en ook de snelheid blijft te hoog. Om het sluipverkeer te verhinderen is het knippen van Perreveld het enige effectieve middel. Door het plaatsen van een tractorsluis (betonnen blokken) in het midden van Perreveld wordt verhinderd dat het gewone autoverkeer nog kan doorrijden. De blokken worden zo geplaatst dat enkel landbouwvoertuigen er kunnen overrijden. De bewoners van Perreveld kunnen hetzij via de Kalkestraat, hetzij via de Droeshoutstraat de straat verlaten. Fietsers kunnen wel nog door Perreveld rijden…” °Brief aan bewoners Perreveld, Diepenbroek.
 
CD&V betreurt dat deze beslissingen eenzijdig werden genomen door het gemeentebestuur, zonder enige inspraak van de betrokken bewoners noch van de verkeersadviesraad die nota bene op 25/03 samenkomt en bijgevolg voor een voldongen feit wordt gesteld (2 maten, 2 gewichten zie persbericht 24/03).

Veel bewoners reageren alvast verontwaardigd. Deze maatregel lijkt eerder ‘à la tête du client’. Daarom vraagt CD&V om eerst àlle betrokken bewoners te bevragen of er voldoende draagvlak is voor deze ingrijpende maatregelen en het advies van de verkeersadviesraad af te wachten alvorens de proefopstelling te plaatsen.

Wij vrezen ook dat door deze maatregelen er extra verkeersdruk zal ontstaan in Korruit, Nieuwstraat, Diepenbroek, Karenveldstraat,… waardoor men dus problemen bijmaakt in plaats van ze weg te nemen.

Als inspraak van burgers en adviesraden blijkbaar niet belangrijk is voor dit vernieuwde college van burgemeester en schepenen, dan houden wij ons hart vast voor de toekomst …