Verdwijnt het postkantoor in Opwijk? 
                                                                                                                   

Tijdens de gemeenteraad van 28.05.19 vroeg CD&V meer uitleg over het verslag van de startvergadering ‘Herinrichting Singel’ waarin te lezen staat: “Het postkantoor zal op termijn verdwijnen. Er zouden bijgevolg wat minder parkeerplaatsen kunnen voorzien worden.” Wanneer dit zo wordt opgenomen in een verslag lijkt het een uitgemaakte zaak, wat CD&V enorm betreurt. Ook al kregen we als antwoord dat dit op lange termijn is, toch dringen wij van CD&V er bij het college op aan nu al alles in het werk te stellen om het postkantoor in Opwijk te behouden. Dit is volgens ons een belangrijke dienstverlening naar de inwoners toe en aangezien onze toekomstige burgemeester ervaring heeft met ‘minimale dienstverlening’ bij de NMBS, kan dit voor Bpost misschien ook?

Tijdens ‘het vragenuurtje’ vuurden we ook nog volgende vragen af:

Waarom is er geen overleg gepleegd met jeugdvereniging Heiveld over bloemenweide en bijenhotelnabij aan hun lokalen?

De leiding van jeugdvereniging Heiveld was niet echt opgezet met het persbericht over het aanleggen van een bloemenweide met bijenhotel op een braakliggend terrein naast hun lokalen. Dat hier eerst geen overleg werd gepleegd is merkwaardig, evenals het antwoord van de schepen “die bijen steken niet en de bloemen mogen vertrappeld worden.” ??? 

CD&V stelt voor om de bloemen in te zaaien op de bermen van het viaduct, zo hinderen ze niemand, wordt deze bermen letterlijk opgefleurd en kunnen de bijtjes ongestoord genieten van de bloemetjes…
 
Hoe de veiligheid op de nieuwe parking Kattestraat verhogen ?

Na enkele incidenten op de nieuwe parking Borchtsite in de Kattestraat vroegen wij naar het plan van aanpak om de veiligheid te garanderen. De burgemeester bracht de korpschef reeds op de hoogte en de controle werd verhoogd. Men beloofde ook dat er op korte termijn camera’s geplaatst zullen worden.

CD&V volgt het verder op.
 
Waarom worden er zoveel graven tegelijkertijd verwijderd op het kerkhofvan Opwijk-Centrum?


Er werd een inhaalbeweging gedaan waardoor er nu veel graven ineens verwijderd worden ook van concessies die al enkele jaren verlopen zijn.

CD&V stelt voor dit op meer regelmatige basis uit te voeren, zodat de concessietermijnen gerespecteerd worden en iedereen gelijk behandeld wordt.
 
Moeten de bewoners van het Rubensveld zich zorgen maken?
 
Woensdag 15 mei werden er een hele dag opmetingen gedaan aan het woonuitbreidingsgebied ‘Rubensveld’. Is er iets op til? Moeten de bewoners zich zorgen maken? Het college heeft geen weet van nieuwe plannen en ook haar visie (weigering) in dit dossier blijft ongewijzigd.

CD&V blijft waakzaam.
 
Voorrangsregel aan de nieuwe wegversmalling op het Eeksken?
 
Er werden maatregelen genomen om de snelheid op het Eeksken aan te pakken, onder andere een wegversmalling met betonblokken. Hier werd echter geen voorrangsregel uitgewerkt. Kan dit aangepast worden? De schepen beloofde ons dit mee te nemen naar de evaluatie die volgt binnen 6 maanden. Deze opstelling is er vooral gekomen op advies van de politie om de snelheid maximaal te beperken, aldus de schepen.


CD&V blijft voorstander van het plaatsen van een verkeersbord ‘type 250 - B21 - Smalle doorgang, uw voorrang’
 
Extra aandacht voor nette gemeente, onkruidbestrijding?
 
Ieder jaar rond deze periode moeten wij melden dat het onkruid welig tiert, ondanks de inspanningen van onze werklieden. Telkens krijgen we het antwoord dat “dit probleem wordt aangepakt”. Wanneer zullen we hier een echte verbetering merken?
 
CD&V blijft aandacht vragen voor een effectieve onkruidbestrijding.
 
Wanneer wordt de nieuwe blauwe PMD zak in Opwijk ingevoerd ?
 
De PMD-zak, ofwel de blauwe zak, kennen we al meer dan 20 jaar en mag plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons bevatten. In sommige gemeenten werd deze zak uitgebreid met meer plastic verpakkingen. Wanneer volgt Opwijk? Dit zal ingevoerd worden in 2021.
 
CD&V betreurt dat niet sneller kan ingevoerd worden.
 
Sinds de werken in het Perreveld komt er nauwelijks water in de Kluisbeek ter hoogte van Diepenbroek, wat is de oorzaak?
 
Er is een verstopping vastgesteld waardoor het water niet verder afwatert via de Kluisbeek langsheen Diepenbroek. Dit wordt aangepakt.
 
CD&V volgt het verder op.
 
 Apartstemloket voorzien met audiovisuele ondersteuning bij verkiezingen?
 
Op de stemcomputers waren er geen logo’s meer terug te vinden van de verschillende politieke partijen wegens te weinig ruimte op de sticks. In sommige gemeenten kon men tijdens de verkiezingen terecht in een apart stembureau met audiovisuele ondersteuning. In die stemhokjes is de stemcomputer uitgerust met een audiomodule, een koptelefoon en een bedieningspaneel met reliëftoetsen. Op die manier kunnen personen met een visuele beperking volledig zelfstandig stemmen met behoud van het stemgeheim. Ook in Opwijk werd deze toepassing geïnstalleerd maar werd de mogelijkheid echter niet benut. Een gemiste kans …  
 
CD&V vraagt om in de toekomst dit ook in Opwijk te voorzien.
 
Waarom huurder ‘straffen’ wanneer verhuurder via het OCMW een energiescan weigert?
 
De huidige beslissing rond tussenkomst in energiefacturen is achterhaald volgens het college. In het nieuwe ontwerp worden andere voorwaarden aan de tussenkomst gekoppeld. In de huidige beslissing kan een energiefactuur volledig ten laste genomen worden. Dit kan voor gevolg hebben dat de betrokkene niet zuinig omspringt met energieverbruik. Zij ervaren immers de meerkost niet, meent het college. Het is onder andere één van de doelstellingen van het nieuwe voorstel om cliënten meer bewust te maken van hun energieverbruik, en meer in te zetten op bewustmaking, zowel wat huurders als eigenaars betreft. Een gevolg van deze nieuwe maatregel houdt in dat wanneer de eigenaar een energiescan van het verhuurde pand weigert, de huurder (in dit geval de OCWM cliënt) geen financiële tussenkomst ontvangt.
 
Dit is onaanvaardbaar voor CD&V en komt neer op een besparing ten koste van de kwetsbare huurder!
 
Wie gaat het tekort in de jaarrekening OCMW2018 van -224.419,33€ bijpassen?

Dit tekort komt door de oprichting van OPcura. Vanaf 2019 wordt de autofinancieringsmarge samen met de gemeente bekeken.

CD&V merkt op dat dit tekort te voorzien was en ten koste van het gemeentebudget zal zijn.