Antwoorden bij de beleidsvragen CD&V:

Financiën“waar mogelijk verminderen we de personeels- en werkingskosten zonder de dienstverlening te schaden.”

 • Betekent dit concreet afvloeiingen of ontslag personeel? Wanneer meer duidelijkheid over deze besparingen?

Het bestuur wil de kwaliteit van de dienstverlening garanderen. Dit kan perfect door herschikkingen binnen het personeelsbestand zonder afvloeiingen of ontslag bij het huidig personeel. Verder willen we bekwaam personeel aantrekken bij vacatures in de toekomst.

 • Er komt geen belastingsverhoging, komt er een verlaging?

Er komt zeker geen verhoging, noch verlaging.

 • Wanneer wordt de bouw van de nieuwe Loods voorzien?

Dit is een prioriteit voor de meerderheid en zal gerealiseerd worden binnen 2 à 3 jaar.

Veiligheid“indien nodig de GAS sanctie toepassen vanaf 14 jaar ipv 16 jaar.”

 • Wat moeten we verstaan onder ‘indien nodig’? Concrete voorbeelden?

Wanneer alle andere middelen van overleg uitgeput zijn, dan pas zullen we repressief optreden.

 • Ook alternatieve straffen voor deze minderjarigen? Wie gaat er assisteren bij uitvoeren van de alternatieve straf?

Onze eigen mensen i.s.m. de politie

 • Hoe verzoen je de rol van wijkagent als vertrouwenspersoon met ‘meer sanctionerend optreden’?

We gaan de wijkagent beter bekend maken bij de bevolking. In geval van overtreding moet de agent de wet toepassen en gepast optreden. Het één sluit het ander niet uit.

 •  Wanneer en hoe zullen de BIN’s worden opgestart? Concreet plan van aanpak?

Zo snel mogelijk. Meer info volgt.

Algemeen beheer, personeel, digitalisering

 • Wie gaat zich bezighouden met de controle op het onderhoud door vrijwilligers in hun buurt? Vreemd dat men vrijwilligers moet betrekken bij het onderhoud van de gemeente, men betaalt toch genoeg belastingen?

Dit wordt nog verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat dit initiatief van onderuit groeit. Het is geenszins een besparingsmaatregel. We zullen de kwaliteit wel blijven bewaken. Bedoeling is de vrijwilligers te vergoeden in natura als blijk van waardering. Indien dit een succes blijkt, kan er wel op de exploitatie bespaard worden.

Senioren

 • Hoe gaat de gemeente een beleid voeren dat het leven van senioren actief ondersteunt?

“ouderen moeten ten volle kunnen deelnemen aan de sport- en culturele activiteiten. De gemeente moet dit ondersteunen.”

 • Hoe? Welke acties?

Door gepaste accomodaties ter beschikking te stellen van de senioren en te zorgen voor voldoende beweging.

 • Is er voldoende budget voor het aanstellen van een kwaliteitscoördinator én een zorgcoach?

Dat zal blijken uit de de BBC (opmaak budget 2020-2026)

RO en wonen

 • Worden de WUG’s herbestemd naar landbouw of parkzone? //Rubiconfonds?

Voor het WUG Meerweg: Zeker niet. Het contract met het studiebureau werd wel stopgezet maar gezien de gunstige ligging in de nabijheid van het station blijft dit een strategische reserve op lange termijn.

Voor het WUG Rubensveld: "Dit komt wel in aanmerking maar men wil dit WUG voorlopig met rust laten. We zullen in ieder geval geen enkele ontwikkeling toestaan.  

 • Wordt het bosareaal uitgebreid? Wanneer? Hoeveel?

Hier gaan we niet actief aan werken tenzij er zich opportuniteiten zouden voordoen.

 Leefmilieu, afval, energie en dierenwelzijn

 • Welke concrete acties worden er ondernomen om zwerfvuil en sluikstorten aan te pakken?

De coördinatie via het project ‘Mooimakers’ is afgelopen, toch willen we blijven sensibiliseren (week van de handhaving) en communiceren via scholen en verenigingen. Onze vrijwilligers blijvend waarderen. Verder willen we pakkans op sluikstorten verhogen via gemeenschapswachten en bestaande ambtenaren.

 • Hoe gaat de wateroverlast gecontroleerd aangepakt worden om woonbuurten droog te houden?

Hiervoor verwijst men naar de studie van Riopact. Er is reeds budget voorzien voor de verwerving van gronden voor de aanleg van een retentiegebied (=bufferbekken) thv de Bolstraat. Verder pakken we 1 groot rioleringsproject per legislatuur aan, de Kalkestraat / Groenstraat zal deze legislatuur aangepakt worden.

 • Welke zijn de bouwzones met hoog overstromingsrisico?

Vooral de zones gelegen in beekvalleien, zijnde Bolstraat en Hoeksken.

 • Hoe gaat men de CO2- uitstoot terugdringen?

Via een nieuwe burgemeestersconvenant waarbij men streeft naar 30% minder CO2 uitstoot.

 • “nieuwe gemeentelijke gebouwen zullen BEN gebouwen zijn” Welke gebouwen?

GBS De Boot en de nieuwe loods.

 • Welke thema’s genieten de voorrang bij info- en sensibiliseringscampagnes rond dierenwelzijn?

De zwerfkatten, sterilisatie, vaccinaties en sensibilisering bij warme en koude periodes.

 • Is de inspectie dierenwelzijn niet eerst bevoegd boven de politie? De politie is hier zeker bevoegd.

 Mobiliteit en openbare werken

 • Gaat men deze legislatuur sneller anticiperen bij onderhoud van de wegen door het principe ‘beter voorkomen dan genezen’ toe te passen?

Er wordt op jaarbasis €150.000 voor het aanbrengen van slemlagen e.d. voorzien, daarbovenop komt jaarlijks €200.000 aan raamcontracten voor onderhoud van onze wegen.

 • Komt er een vergoeding voor gemachtigde opzichters van alle Opwijkse scholen?

Hier wordt volop overleg over gepleegd met alle onderwijskoepels.

 • Krijgen de burgers inspraak bij het opstellen van een lijst ‘prioritaire werken’?

De burgers krijgen al veel inspraak via meldingen aan het bestuur of het verkeersplatform AMIGO. De intentie is om op jaarbasis 1 project aan te pakken, bv nu is dat de Kattestraat.

Trage wegen

 • Is er een concrete termijn afgesproken waarbinnen de OMA-route zal gerealiseerd worden?

Op 26/03 werd de startnota voor de gemeente Asse opgemaakt, de startnota voor Opwijk en Merchtem komt er eerstdaags.

 • Kan fietstunnel onder N47 vervangen worden door fietsersbrug?

Dit werd reeds onderzocht. De hellingsgraad zou te hoog zijn om de gewestweg te overbruggen. De ondertunneling komt er maar wanneer is nog niet duidelijk.

Sport en recreatie

 • Komt er deze legislatuur een nieuwe sporthal? Waar? Wanneer?

We gaan eerst een sportinvesteringsprogramma samenstellen. Met andere woorden we zijn er mee bezig … Wanneer de nieuwe sportinfrastructuur er komt kan ik momenteel niet zeggen.

Vlaams beleid

 • Waarom krijgt Vlaams beleid meer aandacht in deze nota dan de senioren?

Beide thema’s zijn belangrijk. Het is niet omdat een thema meer alinea’s bevat dat het belangrijker is.

 Jeugd

 • Tijdens het jeugddebat in Nijdrop n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen, werd er vanuit de jeugdbewegingen aangegeven dat ze niet echt tevreden zijn met de inhoud van het ‘fuifcharter’. Wordt dit herbekeken?

We gaan dit evalueren met de betrokkenen.

 Cultuur en toerisme

 • Is er voldoende geld voor de verdere ontwikkeling van het masterplan Hof ten Hemelrijk?

Dat zal duidelijk worden in december ’19 bij de opmaak van het budget.

 • Wanneer wordt de tent vervangen door vaste constructie?

Dit is een absolute prioriteit en moet zeker deze legislatuur aangepakt worden.

 • Krijgen de toneelverenigingen nog een onderkomen in de nieuwe loods?

Deze kunnen gebruik blijven maken van de bestaande Loods.

 • Kan de formule van waarborg betalen herbekeken worden voor verenigingen die meermaals per maand/jaar een zaal huren? Soms moet men opnieuw waarborg betalen voor nieuw initiatief terwijl vorige waarborg(en) nog niet werden terugbetaald.

Dit zou inmiddels moeten aangepast zijn. We zullen de verenigingen hiervan op de hoogte stellen.

 Middenstand, KMO, Land-en tuinbouw

 • Hoe gaat men de adviesraden actiever betrekken bij het beleid? Plan van aanpak?

De intentie is er om deze raden te bevragen of snel bijeen te roepen om hun advies te vragen wanneer er een thema zich aandient dat hun aanbelangt.

 • Hoe gaat men de landbouw concreet stimuleren om innovatiever en milieuvriendelijker te zijn? Momenteel zijn onze diensten volop bezig met het opzoeken van alle mogelijke subsidies waar onze landbouwers recht op hebben. Ook hier willen we nauwer samenwerken met de landbouwraad.

CONCLUSIE: De beleidsnota is inderdaad een intentienota, een soort van startdocument. We zullen geduld moeten uitoefenen tot december vooraleer we de echte, concrete acties voor de komende jaren zullen kennen. We betreuren dat onder andere Brandweer, Rode Kruis, … niet vermeld werden in deze nota. Zij verdienen zeker de aandacht om vermeld te worden binnen het domein ‘veiligheid’. Een opsteker voor CD&V zijn de denkpistes rond een vergoeding voor alle gemachtigde opzichters aan de scholen, de opstart van een kermiscomité voor Opwijk-Centrum en het niet bebouwen van de WUG. Deze punten kwamen onder meer voor in ons verkiezingsprogramma en krijgen uiteraard onze steun.