Beleidsnota, what’s in a name?

Op de gemeenteraad van 26 februari 2019 werd de beleidsnota 2019 – 2024 ter kennisgeving voorgelegd door de meerderheid (N-VA/Open VLD).


Deze nota beschrijft welke accenten de meerderheid de komende 6 jaar wil leggen in de verschillende bevoegdheden zoals veiligheid, ruimtelijke ordening, cultuur, sport enz.
In het voorwoord van deze nota staat dat de meerderheid de hand reikt naar de oppositie (CD&V, Inzet, Groen) om constructief oppositie te voeren in alle openheid, transparantie en met inbreng van eenieder. Wie dacht dat er stevig gedebatteerd zou worden over de beleidsnota, kwam bedrogen uit. Er kunnen enkel schriftelijk vragen gesteld worden aan het college van burgemeester en schepenen, dit tot uiterlijk 1 week voor de gemeenteraad van maart…

Toen het oppositielid van Groen vroegnaar toelichting “bij deze weinig democratische procedure (raadsleden hebben het recht om tussen te komen na de voorstelling van een agendapunt)”, werd dit door de burgemeester als ‘gezever’ afgedaan. Op de vraag om excuses voor deze ongepaste uitval werd eerder bits gereageerd en de voorzitter zweeg in alle talen…CD&V betreurt deze gang van zaken en hoopt dat het politieke debat in de toekomst op een serene wijze zal verlopen. Onze vragen/ bedenkingen over de beleidsnota kan u binnenkort lezen op onze website: opwijk.cdenv.be
Uiteindelijk zullen de concrete acties en plannen pas echt duidelijk worden wanneer het meerjarenplan 2020-2026 wordt voorgesteld.
 
Verder stelden wij volgende vragen in de varia:
·      Leerlingen van gemeentelijke BuSO ’t Schoolhuis in te schakelen bij het groenonderhoud van de gemeente, bij wijze van    stage? wordt onderzocht
·      Werkwijze knotten van wilgen in Perreveld door vzw Krinkels. voor de bijen
·      Doelgroepenbeleid omvat ook onderwijs, middenstand en landbouw. Haalbaar? àja