Op 13 oktober was er een Intergemeentelijke Begeleidingscommissie waar het studiebureau ‘Buur’ een presentatie heeft gegeven over de verbreding van de Leirekensroute.

De Leirekensroute werd na jaren verwaarlozing geheractiveerd als fiets- en wandelroute, dankzij de vele inspanningen van wijlen schepen Maria Robijns (CVP), wat zeer succesvol bleek. In 2003 werd ze in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Opwijk geselecteerd als de belangrijkste recreatieve fietsroute. Door de explosie van het recreatieve fietsverkeer dreigt de route nu het slachtoffer te worden van zijn eigen succes: de huidige breedte is ontoereikend om deze stromen fietsers op piekmomenten aan te kunnen. Naast het recreatieve fietsverkeer neemt ook het functionele fietsverkeer toe. Hierdoor dringt een optimalisatie van de Leirekensroute zich op. Dit is ook gebleken uit de enquête waaraan 455 gebruikers -van de fietsroute – deelnamen: een grote meerderheid vraagt een betere en bredere Leirekensroute.

In opdracht van de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werd een studie uitgevoerd voor de optimalisatie van de ‘Leirekensroute’ tussen Aalst en Londerzeel als fietssnelweg en onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Samen met beide provincies maken ook de gemeente Aalst, Opwijk, Merchtem en Londerzeel  en Regionaal Landschap Schelde-Durme en Regionaal Landschap Groene Corridor  deel uit van het kernteam die deze studie begeleidde. Ook de ‘Werkgroep Leirekensroute’ wordt als belangrijke lokale stakeholder bij elke stap van het proces betrokken.

Dat de Leirekensroute dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van fiets(snel)wegen, werd het uitgangspunt. Het ontwerp en de aanleg van fietspaden diende steeds conform te zijn aan de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen.  Daarnaast was duurzaamheid een belangrijke ambitie bij de aanvang van het project. Daarom wordt de Leirekensroute een groene fietssnelweg! De studie onderzocht hoe de bestaande toeristische route kan worden verbeterd om zo een nog vlottere en veiligere functionele fietsverbinding te realiseren. Met de focus op de natuur- en landschapswaarden zodanig dat het groene karakter van de Leirekensroute behouden en - waar mogelijk - versterkt wordt.

Uit tellingen door de provincie op de Leirekensroute blijkt dat het traject tijdens de week voornamelijk functioneel wordt gebruikt. Rekening houdend met het doel om het dagelijks functioneel fietsgebruik in de toekomst ook over lange(re) afstanden aan te moedigen, kan men ook stellen dat er meer en meer verschillende type fietsers gebruik zullen maken van het traject: high speed elektrische fietsen, bakfietsen, fietskarren, groepen schoolkinderen, driewielers voor mindervaliden, ...  en dat die alsmaar meer ruimte zullen vragen op het fietspad. Dus naast het recreatieve fietsgebruik, zal een toenemend dagelijks fietsverkeer in diverse vormen en formaten, de nood naar een kwalitatief  veilig en voldoende breed fietspad alleen maar verhogen. Daaruit kan men afleiden dat een fietspad van 4m breed geen overbodige luxe is.

Gedurende 2 jaar werd er al intensief gewerkt aan dit project door alle actoren. De plotse ommezwaai van het Opwijks gemeentebestuur doet iedereen de wenkbrauwen fronsen. Zeker nu er in het Vlaams Parlement een resolutie is goedgekeurd die vraagt om meer brede fietspaden aan te leggen zodat er voldoende ruimte is voor snelle en minder snelle fietsers!

Wat de kostprijs betreft bestaan er verschillende scenario’s die rekening houden met diverse elementen. De kosten (aanleg, verlichting en hoogstwaarschijnlijk vanaf 2018 ook de onteigeningen) worden geraamd op 10 miljoen euro en zullen gedragen worden door het Vlaams gewest en de provincies Vlaams- Brabant en Oost-Vlaanderen.

Ok, veel geld maar dat verdwijnt in het niets wanneer men dit vergelijkt met de miljarden euro’s die de verschillende overheden investeren in auto infrastructuur. Weet dat we elke euro die we (maatschappelijk) in fietssnelwegen investeren, 14 keer terugwinnen aan maatschappelijke winsten (minder ziekteverzuim, minder CO2 uitstoot, ...

Dat het gemeentebestuur de OMA-route prioritair vindt, kunnen we alleen maar toejuichen. CD&V Opwijk-Mazenzele is al jaren vragende partij. Maar het dossier Leirekensroute hoeft geen hinderpaal te zijn voor het dossier OMA route.  De provincies en het Vlaams gewest financieren immers voor 100% de heraanleg van de Leirekensroute EN de OMA-route van Opwijk tot Asse! Ook de studiekosten worden betaald door de provincies. Vanaf volgend jaar, dus ook voor deze route, willen Vlaanderen/Provincies ook tussenkomen voor de onteigeningskosten. Of zoals de minister van mobiliteit het zelf formuleerde: 'de gemeenten hebben geen excuus om niet mee te werken aan de realisatie van fietssnelwegen'.

CD&V Opwijk-Mazenzele wil in ieder geval blijven gaan voor beide fietssnelwegen door Opwijk en hoopt op de medewerking van alle gemeenten en het Vlaams gewest. Investeren dus in ‘Koning Fiets’ ipv ‘Koning Auto’!

 

CD&V Opwijk-Mazenzele

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.